DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CƯỢC HĂNG SAY – NHẬN NGAY VÉ F1 LIỀN TAY”

03-26-2020

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“CƯỢC HĂNG SAY – NHẬN NGAY VÉ F1 LIỀN TAY”

(Từ 01/03-15/03/2020)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 1*7*2*2* PADDOCK CLUB™ – THĂNG LONG-3 NGÀY – 135 TRIỆU
2 2*2*2*1*8*W*N PADDOCK CLUB™ – THĂNG LONG-2 NGÀY (T7, CN) – 122 TRIỆU
3 4*R*N*N PADDOCK CLUB™ – THĂNG LONG-2 NGÀY (T7, CN) – 122 TRIỆU
4 8*8*9 PADDOCK CLUB™ – THĂNG LONG-THỨ 6 – 25 TRIỆU
5 9*M*N*C*A*9 PADDOCK CLUB™ – THĂNG LONG-THỨ 6 – 25 TRIỆU
6 9*S*K*O*J KHÁN ĐÀI THĂNG LONG-3 NGÀY – 9 TRIỆU
7 A*G*9*5 KHÁN ĐÀI THĂNG LONG-3 NGÀY – 9 TRIỆU
8 A*A*A*1*1 KHÁN ĐÀI THĂNG LONG-3 NGÀY – 9 TRIỆU
9 A*P*S*T KHÁN ĐÀI THĂNG LONG-3 NGÀY – 9 TRIỆU
10 A*I*2*3*6 KHÁN ĐÀI THĂNG LONG-3 NGÀY – 9 TRIỆU
11 A*I*A*T* PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
12 A*I*S*P*I*N*8* PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
13 A*U*G*9*8 PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
14 A*U*1*2 PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
15 A*E*5*5*0 PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
16 A*K*W*E PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
17 A*C*H*L*C*9 PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
18 A*O*G*I*K PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
19 A*P*I* PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
20 A*A*3*3* PHỔ THÔNG-3 NGÀY – 1 TRIỆU 750
21 A*G*A*6 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
22 A*O*W*8 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
23 A*U*H*2*3* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
24 A*C*I*G*8 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
25 A*T*D*L PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
26 A*A*O* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
27 A*M*5*2*6*0*3* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
28 A*N*8*7* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
29 B*L*N*N* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
30 B*L*0* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
31 B*N*H*1*3* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
32 B*N*A*Z* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
33 B*Y*U*2*1* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
34 B*Y*S*S*N*O PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
35 B*P*R PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
36 B*4*2*9*9 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
37 B*L*2*4* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
38 B*U*I*T*E*O*O* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
39 B*M*P*1*1* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
40 B*O*J*N PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
41 B*T*E*C*A* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
42 B*Y*6*4 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
43 B*Y*K*9 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
44 B*Y*P*E*M*N*Y PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
45 C*K*S PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
46 C*A*0*5*3 PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
47 C*A*B*O*9*7* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
48 C*A*A*O*N*9*2*5* PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
49 C*O*T PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
50 C*R*S*Y*O*O PHỔ THÔNG – THỨ 6 – 700 VND
51 C*U*A*T*0*6 THẺ GAME 200 VND
52 C*P*O*E*4* THẺ GAME 200 VND
53 C*R*A*G* THẺ GAME 200 VND
54 C*T*C*A*3 THẺ GAME 200 VND
55 D*A*5*6* THẺ GAME 200 VND
56 D*A*A*A THẺ GAME 200 VND
57 D*C*A* THẺ GAME 200 VND
58 D*Y*H*4* THẺ GAME 200 VND
59 D*E*Q*O* THẺ GAME 200 VND
60 D*I*7*4* THẺ GAME 200 VND
61 D*W*P*T*S*K*A*D* THẺ GAME 200 VND
62 D*O*O THẺ GAME 200 VND
63 D*N*I*M THẺ GAME 200 VND
64 D*T*K*C*0* THẺ GAME 200 VND
65 E*B*L*M*U* THẺ GAME 200 VND
66 E*S*L*R*D THẺ GAME 200 VND
67 E*E*W*E* THẺ GAME 200 VND
68 F*W*I* THẺ GAME 200 VND
69 F*0*0* THẺ GAME 200 VND
70 F*K*D* THẺ GAME 200 VND
71 G*J*H*1* THẺ GAME 200 VND
72 G*L*N*T*N*A THẺ GAME 200 VND
73 G*L*0*3* THẺ GAME 200 VND
74 G*L*2*4*6* THẺ GAME 200 VND
75 G*Z*L*4 THẺ GAME 200 VND
76 G*L*L*K THẺ GAME 200 VND
77 G*M*5* THẺ GAME 200 VND
78 H*D*Y*1*8 THẺ GAME 200 VND
79 H*N*O*O*7*2 THẺ GAME 200 VND
80 H*N*R*1*5 THẺ GAME 200 VND
81 H*M*I*A* THẺ GAME 200 VND
82 H*U*M*7* THẺ GAME 200 VND
83 I*Y*C*7 THẺ GAME 200 VND
84 I*A*S*R*A THẺ GAME 200 VND
85 J*C*B*K*R* THẺ GAME 200 VND
86 J*M*A*M* THẺ GAME 200 VND
87 J*N*Z* THẺ GAME 200 VND
88 J*R*N*9*0 THẺ GAME 200 VND
89 J*D*O* THẺ GAME 200 VND
90 J*T*A*O*N*0*1*4 THẺ GAME 200 VND
91 J*3*5* THẺ GAME 200 VND
92 J*E*N*G*T*7 THẺ GAME 200 VND
93 J*E*O* THẺ GAME 200 VND
94 J*E*1*3 THẺ GAME 200 VND
95 J*J*N*5*6 THẺ GAME 200 VND
96 J*N*N*W*7*6 THẺ GAME 200 VND
97 J*K*9* THẺ GAME 200 VND
98 J*V*N*U*1* THẺ GAME 200 VND
99 K*D*K*D* THẺ GAME 200 VND
100 K*N*F* THẺ GAME 200 VND
101 K*R*O*1* THẺ GAME 200 VND
102 K*W*R*5 THẺ GAME 200 VND
103 K*D*N*A*A*6 THẺ GAME 200 VND
104 K*N*N*W*P*O* THẺ GAME 200 VND
105 K*T*2*1* THẺ GAME 200 VND
106 K*P*A*9* THẺ GAME 200 VND
107 K*N*0*2 THẺ GAME 200 VND
108 K*N*C*O*P*A* THẺ GAME 200 VND
109 L*F*U* THẺ GAME 200 VND
110 L*E*A*I*1* THẺ GAME 200 VND
111 L*G*9* THẺ GAME 200 VND
112 L*N*P*C* THẺ GAME 200 VND
113 L*V*T*E*S* THẺ GAME 200 VND
114 L*C*Y*1*3* THẺ GAME 200 VND
115 L*C*Y*A* THẺ GAME 200 VND
116 L*K*Y*0*7 THẺ GAME 200 VND
117 M*D*G*S*A*1*2 THẺ GAME 200 VND
118 M*N*G*L*2*1* THẺ GAME 200 VND
119 M*N*S*A* THẺ GAME 200 VND
120 M*R*A*1 THẺ GAME 200 VND
121 M*X*I* THẺ GAME 200 VND
122 M*5*7*K*8*8 THẺ GAME 200 VND
123 M*L*K*7 THẺ GAME 200 VND
124 M*N*A THẺ GAME 200 VND
125 M*N*R*E*5*5 THẺ GAME 200 VND
126 M*O*I*Z*I THẺ GAME 200 VND
127 M*B*N*R*4* THẺ GAME 200 VND
128 M*L*A* THẺ GAME 200 VND
129 N*G*1*7* THẺ GAME 200 VND
130 N*M*1*1* THẺ GAME 200 VND
131 N*P*R* THẺ GAME 200 VND
132 N*R*N*D*C*0*7 THẺ GAME 200 VND
133 N*S*A*2*1* THẺ GAME 200 VND
134 N*V*N*3*5 THẺ GAME 200 VND
135 N*W*T*R*J*C* THẺ GAME 200 VND
136 N*N*7*3* THẺ GAME 200 VND
137 N*O*P*L*1*2* THẺ GAME 200 VND
138 M*m*e*co*e THẺ GAME 200 VND
139 d*a*a* THẺ GAME 200 VND
140 Wi*0*0* THẺ GAME 200 VND
141 C*i*hk*k*9* THẺ GAME 200 VND
142 a*e*08 THẺ GAME 200 VND
143 *u*o*c THẺ GAME 200 VND
144 N*O*O*O* THẺ GAME 200 VND
145 N*P*7*1 THẺ GAME 200 VND
146 N*V*F* THẺ GAME 200 VND
147 N*A*L*E* THẺ GAME 200 VND
148 N*M*R*T*N THẺ GAME 200 VND
149 N*R*B*2 THẺ GAME 200 VND
150 N*T*A*N*T*6 THẺ GAME 200 VND
151 O*M*H* THẺ GAME 200 VND
152 O*A*S*R*1*0* THẺ GAME 200 VND
153 O*E*7*9*9 THẺ GAME 200 VND
154 P*A*5*5* THẺ GAME 200 VND
155 P*L*N*9* THẺ GAME 200 VND
156 P*N*Z*5*9 THẺ GAME 200 VND
157 P*N*9*9 THẺ GAME 200 VND
158 P*N*E THẺ GAME 200 VND
159 P*N*P*N*M*E*U* THẺ GAME 200 VND
160 P*P*N*K*N*5*5 THẺ GAME 200 VND
161 P*S*M*2*9* THẺ GAME 200 VND
162 P*M*N*N*1* THẺ GAME 200 VND
163 P*C*E*2*1* THẺ GAME 200 VND
164 P*S*N*K*R* THẺ GAME 200 VND
165 P*A*A* THẺ GAME 200 VND
166 P*M*6 THẺ GAME 200 VND
167 P*N*8*5 THẺ GAME 200 VND
168 P*N*P*U THẺ GAME 200 VND
169 P*N*0*1* THẺ GAME 200 VND
170 P*N*1*1* THẺ GAME 200 VND
171 P*O*I* THẺ GAME 200 VND
172 P*O*E*9*9* THẺ GAME 200 VND
173 P*T*A*S* THẺ GAME 200 VND
174 P*W*R*O*I* THẺ GAME 200 VND
175 P*A*U*N*U*G THẺ GAME 200 VND
176 P*I*A*Y*0* THẺ GAME 200 VND
177 P*O*C*A* THẺ GAME 200 VND
178 P*G*0*6 THẺ GAME 200 VND
179 P*M*U*P* THẺ GAME 200 VND
180 P*N*A* THẺ GAME 200 VND
181 P*T*H*P*G*8*8 THẺ GAME 200 VND
182 P*T*I*O*G*9*9 THẺ GAME 200 VND
183 R*K*2* THẺ GAME 200 VND
184 R*N*1*9 THẺ GAME 200 VND
185 R*Z*K*1* THẺ GAME 200 VND
186 R*C*8*8*8* THẺ GAME 200 VND
187 R*F*9 THẺ GAME 200 VND
188 R*F*E*A* THẺ GAME 200 VND
189 R*Q*E*M*2* THẺ GAME 200 VND
190 R*Y*N*9*8 THẺ GAME 200 VND
191 R*B*S*7 THẺ GAME 200 VND
192 S*J*G*6* THẺ GAME 200 VND
193 S*K*K*R*T*9* THẺ GAME 200 VND
194 S*M*N*2*4 THẺ GAME 200 VND
195 S*M*H*N*2* THẺ GAME 200 VND
196 S*M*I*0* THẺ GAME 200 VND
197 S*N*T*N* THẺ GAME 200 VND
198 S*N*E*9* THẺ GAME 200 VND
199 S*R*W*T*4 THẺ GAME 200 VND
200 S*R*W*T*4*4 THẺ GAME 200 VND
201 S*R*O*O*8 THẺ GAME 200 VND
202 S*A*P*C*C*1* THẺ GAME 200 VND
203 S*A*G* THẺ GAME 200 VND
204 S*G*O*I*1 THẺ GAME 200 VND
205 S*K*R*7* THẺ GAME 200 VND
206 S*N*2*3* THẺ GAME 200 VND
207 S*A*T*9*1*3 THẺ GAME 200 VND
208 S*N*N* THẺ GAME 200 VND
209 S*N*P*L*3*1 THẺ GAME 200 VND
210 S*P*O* THẺ GAME 200 VND
211 S*B*2*1*0* THẺ GAME 200 VND
212 S*E*E*N THẺ GAME 200 VND
213 S*K*5*0 THẺ GAME 200 VND
214 S*P*R*9*6* THẺ GAME 200 VND
215 S*R*I*O*Y*W* THẺ GAME 200 VND
216 S*T*E*2*1*3* THẺ GAME 200 VND
217 S*T*I*O*G*2* THẺ GAME 200 VND
218 T*Y*3*0* THẺ GAME 200 VND
219 T*I*8* THẺ GAME 200 VND
220 T*N*6*5 THẺ GAME 200 VND
221 T*E*A*U*1 THẺ GAME 200 VND
222 T*R*1*3*5 THẺ GAME 200 VND
223 T*A*A*0* THẺ GAME 200 VND
224 T*A*A*O*N*0 THẺ GAME 200 VND
225 T*E*I*S THẺ GAME 200 VND
226 T*E*H*E*D*2 THẺ GAME 200 VND
227 T*O*4* THẺ GAME 200 VND
228 T*T*L*E*1* THẺ GAME 200 VND
229 T*K*D* THẺ GAME 200 VND
230 T*N*H*N*U*I THẺ GAME 200 VND
231 T*N*S* THẺ GAME 200 VND
232 T*P*0 THẺ GAME 200 VND
233 T*P*N*7* THẺ GAME 200 VND
234 T*T*5*9*5*0 THẺ GAME 200 VND
235 T*T*2*2* THẺ GAME 200 VND
236 T*I*O*O*1 THẺ GAME 200 VND
237 T*T*2*4* THẺ GAME 200 VND
238 B*a*2*2*5 THẺ GAME 200 VND