DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI: “CHUYÊN GIA THÁNH SỐ – THƯỞNG LỚN VỀ TAY”

09-19-2019

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

CHUYÊN GIA THÁNH SỐ – THƯỞNG LỚN VỀ TAY

(01/09/2019 đến 16/09/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 C*U*M*E*N 19,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
2 T*W*E*A*3*9* 9,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
3 P*K*N*2*4* 9,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
4 B*S*Z*A 9,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
5 A*I*O*I*T*N*6*6 9,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
6 D*N*Y 9,999 VND Tiền Cược Miễn Phí
7 Z*E*9*0*0* Thẻ Game 5,000 VND
8 M*N*R*8*3 Thẻ Game 500 VND
9 S*T*I*A* Thẻ Game 500 VND
10 K*I*8*3 Thẻ Game 500 VND
11 S*N*Y*M*G* Thẻ Game 500 VND
12 K*D*E*Z* Thẻ Game 500 VND
13 H*S*R*B*I* Thẻ Game 500 VND
14 A*A*A*1*3*1 Thẻ Game 500 VND
15 R*T*8*O*E Thẻ Game 500 VND
16 P*O*9*D* Thẻ Game 500 VND
17 R*U*I*2*3* Thẻ Game 500 VND
18 P*T*O*N* Thẻ Game 500 VND
19 R*J*R* Thẻ Game 500 VND
20 K*F*O*1*8 Thẻ Game 500 VND
21 G*S*1*0 Thẻ Game 500 VND
22 S*A*1*8* Thẻ Game 500 VND
23 A*A*1*6* Thẻ Game 500 VND
24 T*N*1*0*0 Thẻ Game 500 VND
25 O*T*2*4*6 Thẻ Game 500 VND
26 A*R*2 Thẻ Game 500 VND
27 4*7*6*7* Thẻ Game 500 VND
28 P*U*A*E*3* Thẻ Game 500 VND
29 P*M*O*N* Thẻ Game 500 VND
30 Y*M*9* Thẻ Game 500 VND
31 G*M*D*A* Thẻ Game 500 VND
32 J*6*6* Thẻ Game 500 VND
33 R*G*2*4* Thẻ Game 500 VND
34 P*O*A Thẻ Game 500 VND
35 W*C*I*T*A Thẻ Game 500 VND
36 T*N*N*F* Thẻ Game 500 VND
37 A*T*K*L*S*5* Thẻ Game 500 VND
38 F*6*4*7* Thẻ Game 500 VND
39 S*M*E*L*W*3 Thẻ Game 500 VND
40 V*E*A*O*G*7*5*2 Thẻ Game 500 VND
41 P*T*N*N Thẻ Game 500 VND
42 N*O*P*W*R*O*E Thẻ Game 500 VND
43 R*I*L*1*8* Thẻ Game 500 VND
44 J*E*I*3*6*9* Thẻ Game 500 VND
45 S*M*I*A* Thẻ Game 500 VND
46 P*E*M*I Thẻ Game 500 VND
47 Y*N*N*I*S*R Thẻ Game 500 VND
48 P*A*L*L* Thẻ Game 500 VND
49 A*Y*A*E* Thẻ Game 500 VND
50 B*G*U*P*9*4 Thẻ Game 500 VND
51 L*Z*A Thẻ Game 500 VND
52 N*C*A*A*A Thẻ Game 500 VND
53 A*2*1*8 Thẻ Game 500 VND
54 N*C*B*T*8* Thẻ Game 500 VND
55 C*A*R*E*9* Thẻ Game 500 VND
56 P*2*7*8* Thẻ Game 500 VND
57 N*C*I*G Thẻ Game 500 VND
58 N*V*C*E*G Thẻ Game 500 VND
59 T*S*P*R*1*9* Thẻ Game 500 VND
60 A*M*Z*R*A*5 Thẻ Game 500 VND
61 S*R*T Thẻ Game 500 VND
62 C*E*W*B*W*Y Thẻ Game 500 VND
63 B*E*D*M Thẻ Game 500 VND
64 D*A*H*N*P Thẻ Game 500 VND
65 P*A*Z*A*2*3* Thẻ Game 500 VND
66 Z*H*1*3 Thẻ Game 500 VND
67 S*R*W*T*5*5*9*2 Thẻ Game 500 VND
68 M*N*A*A*R* Thẻ Game 500 VND
69 O*T*A*O*1*1 Thẻ Game 500 VND
70 Z*A*8 Thẻ Game 500 VND
71 S*T*H*E*A*1 Thẻ Game 500 VND
72 A*A*I*A Thẻ Game 500 VND
73 J*N*G*0* Thẻ Game 500 VND
74 B*N*N*N*Z* Thẻ Game 500 VND
75 K*L*U*9*9* Thẻ Game 500 VND
76 S*D*1*8 Thẻ Game 500 VND
77 A*D*S*I*S Thẻ Game 500 VND
78 V*A*R*H*N* Thẻ Game 500 VND
79 L*M*3* Thẻ Game 500 VND
80 L*A*G*A Thẻ Game 500 VND
81 K*E*T*A*H*O*G Thẻ Game 500 VND
82 J*N*O*U*A* Thẻ Game 500 VND
83 W*N*Y*5*5* Thẻ Game 500 VND
84 B*N*T*9*7 Thẻ Game 500 VND
85 N*U*E*T*N*4* Thẻ Game 500 VND
86 K*U*I* Thẻ Game 500 VND
87 0*4*3*1*8 Thẻ Game 500 VND
88 K*R*K*T*8*1* Thẻ Game 500 VND
89 B*S*5*8 Thẻ Game 500 VND
90 P*A*A*K Thẻ Game 500 VND
91 F*F*F*1*3*5* Thẻ Game 500 VND
92 S*S*2* Thẻ Game 500 VND
93 A*W*9*5*2 Thẻ Game 500 VND
94 M*N*T*0 Thẻ Game 500 VND
95 L*U*A*G*I*N* Thẻ Game 500 VND
96 R*S*6*9 Thẻ Game 500 VND
97 K*O*K*G*0 Thẻ Game 500 VND
98 M*R*R*D*R*8* Thẻ Game 500 VND
99 F*1*0* Thẻ Game 500 VND
100 N*N*9*9 Thẻ Game 500 VND
101 C*7*8 Thẻ Game 500 VND
102 C*D*O*N* Thẻ Game 500 VND
103 R*1*8 Thẻ Game 500 VND
104 W*1*9*0*1* Thẻ Game 500 VND
105 N*T*O* Thẻ Game 500 VND
106 P*N*9* Thẻ Game 500 VND
107 T*A*L*W*2* Thẻ Game 500 VND